Ogłoszenie
Autor: Admin Dodano [ 2018-09-03 23:43:40 ]

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie

stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli.

Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Propozycje zajęć do realizacji w domu będą umieszczane w zakładkach poszczególnych grup.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wsparcie uzyskają rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Wsparcie udzielane jest na wniosek rodziców.

Rodzice, którzy wykonują wymienione w rozporządzeniu zadania proszeni są o dokonanie zgłoszenia o potrzebie objęcia dziecka opieką do dyrektora przedszkola pod numerem telefonu 62 753 24 61 lub na adres e-mail: kubusp18@o2.pl  wraz z przesłaniem załączonego wniosku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.