Statut Publicznego Przedszkola Nr 18
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Statut
Publicznego Przedszkola Nr 18
im: „Chatka Puchatka”
w Kaliszu
(tekst ujednolicony)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Publiczne Przedszkole Nr 18 w Kaliszu jest jednostką budżetową.
 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek usytuowany w Kaliszu przy ulicy Serbinowskiej 5a
 3. Przedszkole nosi imię „ Chatka Puchatka”
 4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Kalisz.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.
 6. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w następującym brzmieniu na pieczątkach :

  Publiczne Przedszkole Nr 18
  im: „Chatka Puchatka”
  ul. Serbinowska 5a
  (62)753 24 61
  (62)753 30 50

 7. Przedszkole posiada adres internetowy: kubusp18@o2.pl
 8. Przedszkole posiada stronę internetową: www.przedszkole18.kalisz.pl

 

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola:
§ 2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem przedszkola jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

Rozdział III
Organizacja
§ 3

 

 1. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacji Przedszkola” opracowany przez Dyrektora po zakończeniu rekrutacji.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
  1. liczbę oddziałów i ich czas pracy,
  2. liczbę dzieci,
  3. liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  4. ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
 4. W arkuszu organizacyjnym przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 5. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie od 6.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 6. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są organem prowadzącym i zatwierdzane są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 7. O planowanej przerwie w pracy przedszkola rodzice powiadamiani są w miesiącu marcu. W okresie przerw rodzice mają zapewnioną opiekę dziecka w innym przedszkolu dyżurującym.
 8. Wolne dni od pracy na dany rok kalendarzowy ustalane są zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora.
 9. W wolne dni nie ujęte w Zarządzeniu Dyrektora przedszkole jest czynne w przypadku wcześniejszego zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów, o ile liczba zgłoszonych dzieci przekracza 10 – wszystkie dzieci zgłoszone na dany dzień ponoszą koszty utrzymania za ten dzień.
 10. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 12. Przedszkole jest jednostką budżetową Miasta Kalisza, która swoje wydatki pokrywa z budżetu Miasta.
 13. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.
 14. Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.
 15. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Dyrektor placówki wraz z Gł. Księgowym.
 16. Plan finansowy zatwierdza Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 17. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań i ponosi za nie odpowiedzialność wobec Miasta Kalisza.
 18. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 19. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola m.in. na zebraniach ogólnych z rodzicami.
 20. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 21. Zasady gospodarki materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 22. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w Arkuszu Organizacyjnym.
 23. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła „swoją” grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu
 24. W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

 

§ 4

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 roku życia, jeżeli dziecko posiada opanowane podstawowe umiejętności samoobsługowe.
 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 4. Dziecko o którym mowa w ust. 3 przyjmowane jest na podstawie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podjętej przez dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
 5. Dziecko w wieku 6 lat ma możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 – lat.
 6. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi, o którym mowa w pkt.5, są obowiązani dopełnić czynności ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego zawierające treści podstawy programowej dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.
 8. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 9. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 10. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 11. Przedszkole jest pięciooddziałowe.
 12. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 125.
 13. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 14. W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski, zajęcia taneczne i inne)
  1. uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców,
  2. terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców po wcześniejszym ustaleniu ich z prowadzącymi te zajęcia
  3. zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przewidzianymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 15. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 20 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 16. Przedszkole organizuje na wniosek pisemny rodziców nieodpłatne zajęcia religii dla dzieci 6 – letnich. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.
 17. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 18. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym :
  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

 

Rozdział IV
Pracownicy przedszkola i ich zadania
§ 5

 

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracyjno – obsługowi: pomoc nauczyciela, główny księgowy, samodzielny referent, woźne, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, kasjer.
 2. Zakres obowiązków pracowników określa Dyrektor. Przy zmianie organizacji przedszkola Dyrektor może zmienić obowiązki danego pracownika.

 

§ 6

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
  4. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześciu- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
  5. w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dzieci nauki w klasie I szkoły
  6. podstawowej, nauczyciele przeprowadzają analizę ich gotowości do podjęcia nauki w szkole i na tej podstawie wydają rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia przez dzieci nauki w szkole, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (druk Men – I/54/2)
  7. stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
  8. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
  9. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
  10. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
   doskonalenia zawodowego,
  11. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  12. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  13. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  14. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  15. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  17. nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania obecności dzieci w danym dniu, a także dokonywania miesięcznych odpisów,
  18. nauczyciele mają prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej, specjalistycznych placówek i instytucji naukowo-oświatowych

 

§ 7

 

 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Nr 18 im.„ Chatka Puchatka” ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i dbają o najwyższą jakość pracy przedszkola.
 2. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
 4. Obowiązkiem nauczycieli i pozostałych pracowników jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz przepisów ruchu drogowego.
 5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 6. Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia ponosząc koszty stawki żywieniowej.

 

Rozdział V
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 8

 

 1. Organami Publicznego Przedszkola Nr 18 im. „CHATKA PUCHATKA” są:
  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
 2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 3. Poszczególne organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 4. Poszczególnym organom przedszkola zapewnia się wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach poprzez organizowanie zebrań Rady Pedagogicznej, umożliwienie spotkań Radzie Rodziców oraz wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą być zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rad Pedagogicznych przez przewodniczącego na wniosek i za zgodą Rady i odwrotnie.
 5. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.
 6. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców mają obowiązek zgłaszania wszystkich kwestii spornych do Dyrektora Przedszkola z wnioskiem pisemnym o ich rozstrzygnięcie. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma Dyrektor zobowiązany jest do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli wynik nie będzie satysfakcjonujący w stosunku do stron sporu, powoływana jest komisja do rozwiązania sporu w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych organów Przedszkola. Jeżeli wynik sporu jest nadal niesatysfakcjonujący dla zainteresowanych stron, Dyrektor zobowiązany jest skierować sprawę do organu prowadzącego lub nadzorującego.

 

§ 9

 

 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor zapewnia opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.
 2. Powołanie na stanowisko Dyrektora Przedszkola odbywa się w drodze konkursu ogłaszanego przez Organ Prowadzący.
 3. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1. dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola,
  2. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu nadzorującego Przedszkole
  3. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
  4. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych, w tym zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu oraz pobytu poza jego siedzibą,
  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, ponosi odpowiedzialność za właściwe ich wykorzystywanie, oraz środkami ZFŚS
  6. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych
  7. ustalenie organizacji pracy przedszkola
  8. stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.
  9. politykę kadrową Przedszkola, przyznawanie nagród, udzielanie kar zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
  10. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy dzieci w czasie roku szkolnego, po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną, a także o przeniesieniu dziecka do innej grupy
  11. przekazanie informacji dyrektorom szkół podstawowych o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 – letnich, 5-letnich
  12. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych
  13. pracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego oraz informacji o jego realizacji, przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej i Rodzicom
 4. Dyrektor Przedszkola wydaje zarządzenia i decyzje dotyczące działalności przedszkola.
 5. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony przez Dyrektora pracownik.

 

§ 10

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
  1. w skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce
  2. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej
  3. zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb
  4. zebrania Rady odbywają się w czasie wolnym od zajęć
  5. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola
  6. zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
  7. zebrania prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania co najmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem
  8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  9. Rada Pedagogiczna wyłania spośród siebie dwuosobowy zespół do:
  10. rozstrzygania spraw spornych między organami Przedszkola i uzgadnia stanowiska co do podjęcia decyzji
  11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany i zatwierdza go uchwałą
  12. szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin

 

§ 11

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Rada Rodziców w szczególności:
  1. może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki
  2. uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości placówki
  3. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy
  4. może z własnej inicjatywy oceniać sytuację Przedszkola oraz stan Przedszkola i występować z wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego oraz organu pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola
  5. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł
  6. Rada Rodziców (Prezydium) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejne stopnie awansu zawodowego, przed sporządzeniem przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania
  7. deleguje dwóch przedstawicieli do Komisji Konkursowej powołanej przez Organ Prowadzący Przedszkole w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola. Wybory te przeprowadza się w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatur obecnych uczestników zebrania Rady Rodziców

 

Rozdział VI
Rodzice

§ 12

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu
  2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
  3. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
  4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
  5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
  7. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce
  8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać
  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
 3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 4. W celu zintegrowania Przedszkola z rodzicami realizowane są następujące formy kontaktów:
  1. zebrania ogólne
  2. zebrania grupowe (wynikające z potrzeb rodziców lub inicjatywy nauczycielki)
  3. zapraszanie do udziału w zebraniach lekarza, psychologa, logopedy, pedagoga i innych osób zgodnie z potrzebami
  4. kontakty indywidualne (rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami, udział w specjalnie dobranym fragmencie zabaw, oglądanie prac i wytworów dzieci)
  5. zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców
  6. ekspozycje prac dziecięcych
  7. kącik informacyjny, udostępnianie literatury fachowej
  8. gazetka przedszkolna
  9. imprezy okolicznościowe
 5. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów prawnych obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby zapewniające im bezpieczeństwo, po przedłożeniu upoważnienia wyrażonego na piśmie przez rodziców.
 6. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji, dzieci będą być odbierane przez obojga rodziców, o ile nie zostanie przedstawiona sankcja wyroku sądu pozbawiająca lub ograniczająca opiekę nad dzieckiem jednego z rodziców.
 7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 8. Odpłatność za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizacje podstawy programowej ustalana jest przez Radę Miejską Kalisza i podawana rodzicom do wiadomości.
 9. Odpłatność za świadczenia przedszkola obejmuje:
  1. koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków zwany „stawką żywieniową”,
  2. koszt przygotowania i wydawania posiłków,
  3. koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 10. Odpłatność za świadczenia przedszkola, o których mowa w § 1 pkt. 9b i 9c zwana „opłatą miesięczną” wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
 11. Na opłatę miesięczną składają się:
  1. koszt przygotowania i wydania trzech posiłków, stanowiący 65% tej opłaty, z podziałem określonym wg poniższych proporcji:
  2. koszt zajęć opiekuńczo-wychowawczych w zakresie przekraczającym podstawy programowe stanowiący 35% tej opłaty.
 12. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, biorąc pod uwagę aktualne ceny produktów żywnościowych.
 13. Na wniosek rodziców (opiekunów) dziecka, dyrektor przedszkola może obniżyć opłatę miesięczną:
  1. 15% na pierwsze dziecko,
  2. 25% na drugie dziecko w tym samym przedszkolu,
  3. 40% na trzecie i każde kolejne dziecko w tym samym przedszkolu.
 14. Podstawą obniżenia opłaty miesięcznej jest przedłożenie decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza. Ulga dotyczy okresu na jaki został przyznany zasiłek rodzinny.
 15. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 16. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są wnosić opłatę za przedszkole (z góry) do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wysokość opłaty podawana jest do wiadomości rodziców (opiekunów) w książeczce opłat za przedszkole.
 17. Nieterminowe uiszczanie opłaty powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, z tym ze za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy przedszkola.

 

Rozdział VII
Nabór
§ 13

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Nabór dzieci odbywa się od dnia 1 marca do 30 kwietnia każdego roku szkolnego zgodnie z regułami elektronicznego programu systemowej obsługi rekrutacji oświatowej autorstwa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.
 3. Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą kaliskich przedszkoli oraz zasadami naboru pod adresem: https://www.nabor.pcss.pl/kalisz/
 4. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. W przypadku, gdy liczba dzieci jest większa od ilości miejsc powoływana jest Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden Rady Rodziców oraz przewodniczący, którym jest Dyrektor przedszkola.
 6. W pierwszej kolejności przyjmowane są:
  1. dzieci sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
  2. dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek i ojców, wobec których orzeczona znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci z rodzin zastępczych.
 7. Po wyczerpaniu kryteriów zawartych w pkt.12 Komisja kieruje się kryteriami wynikającymi z Regulaminu Naboru.
 8. Dzieci niezakwalifikowane do przedszkola pierwszej preferencji zostają przesunięte do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru. Pod warunkiem, że tych placówkach będą wolne miejsca.
 9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
  1. rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej dwóch okresów płatniczych)
  2. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności
  3. gdy zatajone zostały przez rodziców, opiekunów poważne wady rozwojowe potwierdzone przez odpowiednie przychodnie specjalistyczne
  4. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemów wychowawczych lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwe zmiany tej sytuacji
  5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu
 10. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Dyrektor zobowiązany jest do:
  1. pisemnego powiadomienia rodziców o w/w decyzji wraz z uzasadnieniem
  2. w przypadku sytuacji opisanej w ust.15 pkt. d odpowiednio wcześniej poinformować rodziców o konieczności podjęcia współpracy w zakresie korekcji zachowań dziecka, zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.
 11. Z uwagi na objęcie dzieci 6 –letnich obowiązkiem rocznego przygotowani przedszkolnego dyrektor w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole może podjąć decyzje o realizacji przez dziecko obowiązku przedszkolnego w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 12. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 31.08.2010 r.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI,

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

  2)      przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

  3)      w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

  4)      wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

  5)      umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

   

 3. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 4. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

  2)      właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

  3)      samodzielnie korzysta z toalety;

  4)      samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

  5)      utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

   

 5. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 6. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

  2)      mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

  3)      uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

  4)      w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

   

 7. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 8. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

  2)      grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

  3)      stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

   

 9. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 10. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

  2)      dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

  3)      jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

  4)      uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

   

 11. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 12. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

  2)      orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

  3)      zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

  4)      wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

  5)      próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

   

 13. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 14. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

  2)      odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

   

 15. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 16. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

  2)      dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

  3)      tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

  4)      w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

   

 17. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 18. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

  2)      umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

  3)      wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

   

 19. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 20. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

  2)      używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

  3)      interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

   

 21. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 22. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

  2)      wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

   

 23. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 24. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

  2)      wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

  3)      potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

   

 25. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 26. 1)      liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

  2)      wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

  3)      ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

  4)      rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

  5)      wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

  6)      zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

   

 27. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 28. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)      potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

  2)      potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

  3)      dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

  4)      interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

  5)      słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

  6)      układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

  7)      rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

   

 29. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1)      wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

2)      zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

3)      wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

4)      nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

5)      wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 

1)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)      pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1)      rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2)      nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3)      pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

1)      systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2)      informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

3)      zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Regulamin Wycieczek i Spacerów Obowiązujący w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im.”Chatka Puchatka” w Kaliszu
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW
OBOWIĄZUJĄCY
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 18
im.”Chatka Puchatka” w Kaliszu

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr6, poz. 69 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz.1516)

 

§ 1

 

 1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” przy ul. Serbinowskiej 5a w Kaliszu.
 2. W zorganizowaniu wycieczek przedszkole może współdziałać z Radą Rodziców, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
 3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych i poza nimi.
 4. Działalność ta obejmuje następujące formy:
  • Spacery i wycieczki edukacyjno-innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,
  • Wycieczki krajoznawczo-turystyczne nie wymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,

 

§ 2

 

 1. Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.
 2. Organizacja i program wycieczek oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej , stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze w najbliższej okolicy.
 4. Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, spacerach, a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 3

 1. Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
 2. Program wycieczki , lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są zatwierdzone najpóźniej I dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.
 4. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Koszt wycieczki pokrywa organizator , sponsor lub rodzice.
 6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

 

§ 4

 

 1. Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i  bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: kierownik wycieczki i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.
 3. Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.
 4. Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.
 5. W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
 7. Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

§ 5

 1. Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą, zgodną z prawem organizację wycieczki.
 2. Do podstawowych zadań dyrektora należy:
  • Czuwanie nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki
  • Wyznaczenie kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola
  • Gromadzenie dokumentacji wycieczki,
  • Dysponowanie środkami finansowymi na organizację wycieczki oraz dokonanie rozliczenia po jej zakończeniu,
  • Zorganizowanie transportu i wyżywienia.

 

§ 6

 

 1. Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
 2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
  • Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie Karty wycieczki,
  • Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  • Zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
  • Określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,
  • Zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,
  • Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu.

 

§ 7

 

 1. Opiekunami w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze
 2. Na wycieczce organizowanej poza terenem przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci (w przypadku grupy integracyjnej co najmniej dwie osoby)
 3. Na wycieczce organizowanej poza terenem przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba nad grupą do 13 dzieci ( w przypadku grupy integracyjnej co najmniej 2 osoby)
 4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
  • Sprawowaniu opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki
  • Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • Zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,
  • Nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

 

§ 8

 

 1. Uczestnikami wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do przedszkola.
 2. Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należy:
  • Przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczki czy spacerów
  • Przestrzeganie zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,
  • Zachowanie porządku
  • Reagowanie na umówione sygnały.

 

§ 9

 

 1. Uczestników wycieczki czy spacerów obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
 2. Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazd na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć.

 

§ 10

 

 1. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Niniejszy regulamin podpisano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 marca 2011r.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Zadania  dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC

Grupa 3 latki  Prosiaczki  i Kłapouszki

 • poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżając ą się wiosną ( dłuższe dni, wyższa temperatura,
 • topnienie śniegu, pierwsze ptaki (skowronek, czajka, szpak) i pierwsze kwiaty (przebiśnieg, krokus).
 • zapoznanie z przysłowiem  „W marcu jak w garncu”
 • omówienie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
 • zakładanie „zielonego ogródka” w sali

Grupa 4 latki  Króliczki

 • poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów
 • inicjowanie rozmów na temat pracy zawodowej mam, różnych kobiet
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżając ą się wiosną ( dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu, pierwsze ptaki (skowronek, czajka, szpak) i pierwsze kwiaty (przebiśnieg, krokus).
 • omówienie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
 • zakładanie zielonego ogródka w sali. Poznanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin, zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin.

Grupa 5 latki  Tygryski

 • poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, odwiedzanie punktów usługowych
 • słuchanie i śpiewanie piosenek
 • gra na instrumentach perkusyjnych ( wykonywanie instrumentów perkusyjnych)
 • wiosna – poznajemy przyrodę, zwiastuny wiosny ( kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach)

Grupa 5-6 latki Kubusie

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na  drzewach, krzewach
 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się
 • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami
 • przygotowywanie kącika teatralnego
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

KWIECIEŃ

Grupa 5-6 latki Kubusie

 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi,
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
 • sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
Wybór szkoły
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2005)

W nadchodzącym roku szkolnym 2011/12, musicie podjąć bardzo ważną dla Waszego dziecka decyzję – wybrać szkołę lub „zerówkę”.

Jeżeli macie zamiar posłać 6-latka do szkoły, to:

 • w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możecie wspomagać się diagnozą przeprowadzoną przez nauczyciela w przedszkolu (otrzymacie ją do końca kwietnia),
 • jeżeli dziecko nie uczęszczało do przedszkola, konieczna będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Proszę pamiętać, że rocznik 2005 w roku szkolnym 2012/13 pójdzie do szkoły jako 7-latek razem z rocznikiem 2006 (6-latki). Spowoduje to podwojenie ilości dzieci w klasach pierwszych i taka kumulacja będzie towarzyszyć uczniom z tych roczników przez cały proces edukacyjny aż do matury!

Aby ułatwic Państwu dokonanie właściwego wyboru, termin nabowy do szkół podstawowych został wydłużony do końca maja. Zapraszamy w imieniu kaliskich szkół na cykl „otwartych drzwi”, gdzie można będzie porozmawiać z dyrektorem i nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego. Terminarz tych spotkań, przewidzianych na maj, zostanie ogłoszony w najblizszym czasie.

Wydział Edukacji zapewnia, że w szkołach zostana stworzone odpowiednie warunki nauki, wychowania i opieki dla Waszych dzieci.

Informacja o płatnościach
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Szanowni Rodzice,

 

Przypominamy, że odpłatność za przedszkole za dany miesiąc należy regulować do 15 dnia danego miesiąca.

Ewentualne nieterminowe wpłaty należy dokonywać w wysokości naliczonej opłaty za przedszkole wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za zwłokę.

W przypadku występowania zaległości z tytułu opłat za przedszkole może zostać:

 • dziecko skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
 • sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.
Choroba
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Kiedy dziecko jest chore?

Nauczyciel stwierdza, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć z zabawach i zajęciach.

 • jest zmęczone, płaczliwe i poirytowane
 • ma apetyt gorszy niż zwykle
 • ma gorączkę
 • ma symptomy chorobowe tj. (wysypka na ciele, biegunka, wymioty, zmiany w jamie ustnej, powiększone węzły szyjne, problemy z oddychaniem, zażółcone białko oka, ból w jamie brzusznej).

Działanie dyrektora, nauczyciela w sytuacji stwierdzenia symptomów chorobowych:

 1. Telefoniczne powiadomienie rodziców o zaobserwowanych zmianach u dziecka
 2. Poinformowanie rodziców o konieczności jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola i udania sie do lekarza
 3. Nieuleganie argumentom „braku możliwości opuszczenia pracy i niemożliwości odebrania dziecka”
 4. Zapewnienie dziecku, w miarę możliwości, do momentu przybycia rodzica spokoju
Konsultacje
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

KONSULTACJE NAUCZYCIELEK Z RODZICAMI

GRUPA I PROSIACZKI CZWARTEK 14.30 – 15.00

GRUPA II KŁAPOUSZKI WTOREK 15.00 – 15.30
CZWARTEK 15.00 – 15.30

GRUPA III KRÓLICZKI WTOREK 15.00 – 15.30
CZWARTEK 15.00 – 15.30

GRUPA IV TYGRYSKI ŚRODA 15.30 – 16.00

GRUPA V KUBUSIE PONIEDZIAŁEK 15.00 – 15.30
Deklaracja pozostania dziecka w przedszkolu
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

UWAGA RODZICE!!!

 

Każdy Rodzic chcący zapisać swoje
dziecko do naszego przedszkola na rok 2011/12r. ,
musi w terminie do 30 marca 2011r.
złożyć w naszej placówce
deklarację pozostania dziecka w przedszkolu.

Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól w deklaracji
i odniesienie jej podpisanej do przedszkola.

Deklaracje można wypełnić elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/kalisz/

wydrukowaną i podpisaną odnieść do przedszkola.
Prosimy o jak najszybsze przynoszenie deklaracji
do przedszkola celem sprawnego przeprowadzenia naboru.

Dziękujemy!!!

Współpraca
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Proponujemy atrakcyjne formy współpracy z rodzicami (zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców, Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, festyn rodzinny) – WSZYSTKIE FORMY SPOTKAŃ ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.

Jesteśmy otwarci na wszystkie proponowane przez Państwa propozycje – zapraszamy do współpracy!

 

Nabór 2008
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

UWAGA RODZICE!!!

Od roku szkolnego 2008/09 w Kaliszu został wprowadzony nowy system umożliwiający elektroniczne ewidencjonowanie
zapisów dzieci do przedszkoli.

Każdy Rodzic ma możliwość obejrzenia ofert wszystkich przedszkoli na stronie
https://nabor.pcss.pl/kalisz/
i wybrania 3 przedszkoli, według własnych preferencji (na wypadek, gdyby w „ulubionym” przedszkolu zabrakło miejsc).

Kartę zgłoszenia
(lub deklarację pozostania w przedszkolu)
należy złożyć w przedszkolu wybranym jako „placówka pierwszej preferencji”.

Wypełniając kartę zgłoszenia należy
obowiązkowo podać PESEL dziecka.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy:

MOŻLIWOŚĆ 1:

 • Wejść na stronę https://nabor.pcss.pl/kalisz/
 • Wypełnić zgłoszenie dziecka do przedszkola.
 • Przynieść wydrukowane podanie z podpisem Rodziców do przedszkola do dn. 30.04.2009r.
 • System wygeneruje Państwu numer PIN, umożliwiający po zakończeniu rekrutacji sprawdzenie, do której placówki dziecko zostało przyjęte.

MOŻLIWOŚĆ 2:

 • Pobrać z przedszkola kartę zgłoszenia z pieczątką przedszkola.
 • Wypełnić zgłoszenie dziecka do przedszkola.
 • Przynieść wydrukowane podanie z podpisem Rodziców do przedszkola do dn. 30.04.2009r.
 • W przedszkolu otrzymają Państwo numer PIN, umożliwiający po zakończeniu rekrutacji sprawdzenie na https://nabor.pcss.pl/kalisz/, do której placówki dziecko zostało przyjęte.

 

Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2009/10 zostały
ogłoszone dn. 6 maja 2009r.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Autor:  Dodano 31 sierpnia 2015 14:13

Podstawa programowa wychowania przedszkolego

Ramowy rozkład dnia
Autor:  Dodano 30 sierpnia 2014 23:49

Ramowy rozkład dnia

Regulamin korzystania z placu zabaw
Autor:  Dodano 7 czerwca 2014 14:15

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Publicznym Przedszkolu nr 18 im.”Chatka Puchatka” w Kaliszu
Autor:  Dodano 10 grudnia 2012 22:09

Regulamin wycieczek i spacerów