Kadra
Autor:  Dodano 30 sierpnia 2015 11:51

W przedszkolu jest zatrudnionych 11 nauczycielek i 10 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada nie tylko pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego, ale i zajęć logopedycznych, plastycznych, muzycznych (rytmika, tańce ludowe).

Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna poprzez swoich specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog.

O przedszkolu
Autor:  Dodano 30 sierpnia 2015 11:51

Publiczne Przedszkole Nr 18 w Kaliszu rozpoczęło swoją działalność w 1978 roku.

Jest placówką oświatowo-wychowawczą, której organem prowadzącym jest Rada Miasta Kalisza, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura Kalisz.

Jesteśmy przedszkolem o kierunku artystycznym (plastyczno – muzycznym), dzięki czemu tworzymy odpowiednie warunki do kształtowania twórczej, otwartej i optymistycznej postawy dziecka.

Placówka jest ogólnodostępna. Uczęszczają do nas dzieci z całego miasta, które mieszkają blisko lub ich rodzice pracują w sąsiedztwie placówki oraz dzieci mieszkające na odległych osiedlach i przedmieściach. Przedszkole jest czynne od 6:00 do 16:30.

Przedszkole posiada 5 oddziałów mieszczących się w przestronnych, kolorowych i bogato wyposażonych w zabawki oraz pomoce dydaktyczne salach. Budynek mieści się w dużym, słonecznym ogrodzie. Każda z grup ma nazwę jednego z bohaterów „Chatki Puchatka” – Prosiaczki, Kłapouszki, Króliczki, Tygryski, Kubusie oraz odpowiednio dobrane kolory koszulek i worków.

Koncepcja Pracy Publicznego Przedszkola Nr 18
Autor:  Dodano 30 sierpnia 2015 11:51

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 18

im. „Chatka Puchatka”

w KALISZU od 2015 roku

 

Nasza wizja

 

Przedszkole jest:

 • przedszkolem o profilu artystycznym,
 • przedszkolem promującym działania twórcze, naukowe i badawcze
 • placówką bezpieczną, przyjazną,

 

Nasza misja

 

„Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

Janusz Korczak, Dzieła, tom 7: Jak kochać dziecko.

 

Stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich  dzieci dbamy o zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

System wartości

 • Ukierunkowanie na kreatywność
 • Aktywne spędzanie wolnego czasu rodziców z własnym dzieckiem (wspólne uprawiane sportu, czytanie, zabawy)
 • Odpowiedzialność – przestrzeganie uzgodnionych wspólnie zasad i norm  
 • Samodzielność i odwaga w działaniu, jako przygotowanie do podejmowania decyzji

Absolwent przedszkola

 • Jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole
 • Rozwija swoje zainteresowania
 • Jest gotowy do podejmowania wyzwań, nie boi się popełniać błędów
 • Akceptuje siebie i innych
 • Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości

 

Priorytety, plan działań przedszkola

 

 • 2015/16 – Ruch to zdrowie
 • Promowanie wartości zajęć na świeżym powietrzu
 • Stosowanie zabaw ruchowych, z różnymi formami aktywności artystycznej
 • Zaangażowanie rodziców i dzieci do aktywnego udziału w zajęciach ruchowej edukacji włączającej
 • Zachęcanie do profilaktyki wad postawy

 

 • 2016/17 – Muzyka łagodzi obyczaje
 • Stwarzanie sytuacji do obcowania ze sztuką
 • Organizowanie konkursów i festiwali
 • Prowadzenie zajęć umuzykalniających (odtwarzanie i tworzenie muzyki)
 • Aktywny udział rodziców w rozwijaniu wrażliwości muzycznej dzieci

 

 • 2017/18 – Skuteczna komunikacja warunkiem osiągnięcia sukcesu
 • Prowadzenie codziennej profilaktyki logopedycznej jako zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju mowy dziecka
 • Zaangażowanie dzieci, nauczycieli, rodziców do tworzenia przedstawień  teatralnych
 • Prezentacja osiągnięć dzieci podczas uroczystości przedszkolnych oraz udziału w konkursach
 • Stymulowanie do prawidłowego dialogu w relacji dziecko – nauczyciel – rodzic oraz interpretowania dialogu pozawerbalnego.

                          

Sposoby realizacji celów

1. Kadra pedagogiczna

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca nie tylko pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego, ale i zajęć logopedycznych, plastycznych, muzycznych, rewalidacyjnych.

Kadra pedagogiczna stale doskonali się i  stosuje nowoczesne metody wspierania rozwoju dzieci, np.:

 • metoda symultaniczno- sekwencyjna wczesnej nauki czytania,  opartej na nauce czytania sylabami.  Polega na kojarzeniu samogłosek i sylab poprzez odniesienie do określonych sytuacji.
 • Metoda wychowania muzycznego E Jaquesa -Dalcroze’a,  oparta na ruchu przy muzyce – elemencie najmocniej oddziałującym na zmysły i najściślej związanym z życiem.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Straussa, polegająca na ilustrowaniu muzyki instrumentalnej słuchanej przez dzieci.

Ustawicznie poszukujemy metod  przygotowujących  do kreatywności, twórczości, wyzwalających współdziałanie.

Oferujemy szeroką   ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • język angielski,
 • zajęcia rytmiczne,
 • taniec towarzyski i ludowy,
 • kółko plastyczne,
 • badania i zajęcia logopedyczne – indywidualne,
 • gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna,
 • zabawy ruchowe z piłką,
 • szachy.

2. Rodzice

Zachęcamy rodziców do działań na rzecz przedszkola.

Uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Proponujemy atrakcyjne formy współpracy z Rodzicami (np. zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców, zajęcia adaptacyjne, Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, spotkania wigilijne, bal karnawałowy, festyn rodzinny, teatr rodziców i nauczycieli oraz inne integrujące rodziców z przedszkolem).

3. Środowisko lokalne

Tworzymy sytuacje sprzyjające bezpośredniemu, wielozmysłowemu obcowaniu ze sztuką.

Organizujemy edukacyjne wycieczki, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi osobami, zajęcia ze studentami, animatorami, zajęcia w Leśnym Centrum Edukacyjnym, Zieloną Noc w przedszkolu.     

Współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Centrum Kultury i Sztyki w Kaliszu
 • Leśnym Ośrodkiem Edukacyjnym
 • Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
 • Szkołą Podstawową Nr 14
 • IV Liceum Ogólnokształcącym
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
 • Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury
 • Państwową Szkołą Muzyczną im. H. Melcera
 • Młodzieżowy Domem Kultury
 • PCK i MOPS, Caritas,
 • Warsztatami Terapii Zajęciowej Ojców Orionistów
 • Odwiedzamy zakłady pracy Rodziców

Jesteśmy organizatorami z Centrum Kultury i Sztuki Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej „PYZA” dla wszystkich przedszkoli z Kalisza i okolic.

Wszystkie działania organizowane w placówce poddawane są ewaluacji jakościowej.

System diagnozowania i informowania rodziców o osiągnięciach dziecka

 

Diagnoza osiągnięć dziecka w przedszkolu jest systemem ciągłym. Odbywa się na podstawie stałej obserwacji dziecka, analizy wytworów dziecięcych, analizy sytuacji edukacyjnych, rozmów z rodzicami.

Diagnoza dokumentowana jest w Indywidualnym Arkuszu Diagnostycznym Dziecka, który jest podsumowywany dwa razy do roku. Nauczyciele systematycznie gromadzą wytwory dziecka stosownie do jego wieku i rozwoju. W ostatnim roku edukacji przedszkolnej w październiku nauczyciele przygotowują informacje o stopniu przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W  terminie do końca kwietnia Rodzice otrzymują pisemną „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”.

Sposoby informowania:

 • indywidualna rozmowa z rodzicami, zapoznajemy rodziców z Arkuszem Diagnostycznym Dziecka, ustalając wspólnie kierunki pracy z każdym dzieckiem,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami z inicjatywy nauczycieli lub rodziców,
 • prezentacja wytworów dziecięcych,
 • zajęcia otwarte,
 • pisemne informacje o bieżących sprawach grupy.

 

Koncepcję pracy Publicznego  Przedszkola nr 18 im. „ Chatka Puchatka” w Kaliszu  pozytywnie zaopiniowała:

Rada Rodziców w dniu  14.03.2015, 

Rada Pedagogiczna w dniu 25.04.2015r.

Kontakt
Autor: Przedszkole Dodano 8 września 2020 12:59

Publiczne Przedszkole Nr 18
im. „Chatka Puchatka”
Ul. Serbinowska 5a
62-800 Kalisz

kubusp18@o2.pl

Strona główna – www.przedszkole18.kalisz.pl

Dyrektor przedszkola: mgr Magdalena Nowak
Telefon: 62 753 30 50

Główny księgowy: mgr Dorota Szcześniak
Intendent: Ewa Kołodziejczyk
Telefon: 62 753 24 61

Zajęcia dodatkowe
Autor:  Dodano 5 listopada 2013 00:45

Zajęcia BEZPŁATNE: rytmika, religia, tańce, język angielski, szachy, gimnastyka korekcyjna, kółko plastyczne, terapia logopedyczna.
Uczestniczymy w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM i w programie PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Organ prowadzący przedszkole
Autor: Przedszkole Dodano 11 lutego 2021 07:20

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE
MIASTO KALISZ
WYDZIAŁ EDUKACJI
ul. Kościuszki 1a
Naczelnik wydziału – Ewelina Dudek
Tel. (62)5049758

OPIEKA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

przy ul. H. Sawickiej 3b
Tel. (62) 764-00-00
logopeda – Jacek Asperski

NADZÓR PEDAGOGICZNY
sprawuje
KURATORIUM OŚWIATY
w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4